Gretha Koenders (Acupunctuur Zusanli), Sieta Nijholt (Fuotprint), Anneke de Boer (Fuotprint), Berdie Eghuizen (Fonkelnij), Jildou Leemburg (Leemburg Familiediëtist),  Birgit Kniepstra (Fysiotherapeute), Grietje Koopmans (Haptotherapeute), Fokje de Leeuw (Kapsalon de Leeuw).